Iesniedzamie dokumenti

Izveidots Piektdiena, 19 Mai 2017

1.1.     Lai izglītojamo pieteiktu Ģimnāzijā, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz Ģimnāzijas direktoram adresētu iesniegumu (turpmāk – iesniegums). Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:

1.1.1.    vecāku vārdu, uzvārdu;

1.1.2.    izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;

1.1.3.    izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;

1.1.4.    izvēlēto izglītības programmu;

1.1.5.    saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).

1.2.     Iesniegumam pievieno:

1.2.1.    iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta (apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta, 10., 11. klases liecības) kopiju, uzrādot oriģinālu Ģimnāzijas direktoram;

1.2.2.    aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju (ja attiecināms), uzrādot oriģinālu Ģimnāzijas direktoram;

1.2.3.   bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);

1.2.4.   fotogrāfiju skolēna apliecībai.

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates