Uzņemšanas noteikumi 10. - 12. klasēs

Izveidots Piektdiena, 19 Mai 2017

1.1.     Ģimnāzijas 10. klasē izglītojamos uzņem, ja apliecībā par pamatizglītību gada vērtējumi visos izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos ir vismaz 4 balles un augstāk.

1.2.     Nepieciešamo vērtējumu summa kopā katrā izglītības programmā norādītajos mācību priekšmetos ir vismaz 32 balles. Visās izglītības programmās 1 balle atbilst 1 punktam. Papildus punktus izglītojamais var iegūt:

1.2.1.    par katrā mācību priekšmetā iegūto vietu vai Atzinību pilsētas/novadu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos – 1 punkts,

1.2.2.    par piedalīšanos valsts mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,

1.2.3.    par iegūto vietu vai Atzinību valsts mācību priekšmetu olimpiādēs – 3 punkti,

1.2.4.    par piedalīšanos starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti.

1.3.     Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (matemātika):

1.3.1.    gada vērtējumi – latviešu valodā, angļu valodā, fizikā, ķīmijā;

1.3.2.    mācību gada vai valsts pārbaudes darba vērtējums matemātikā (augstākais, bet ne zemāk par 6 ballēm).

1.4.     Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (dabaszinības):

1.4.1.    gada vērtējumi – latviešu valodā, angļu valodā, bioloģijā, ķīmijā;

1.4.2.    mācību gada vai valsts pārbaudes darba vērtējums matemātikā (augstākais, bet ne zemāk par 6 ballēm).

1.5.     Humanitārā un sociālā virziena izglītības programma:

1.5.1.    gada vērtējumi – angļu valodā un matemātikā;

1.5.2.    mācību gada vai valsts pārbaudes darba vērtējums Latvijas vēsturē (augstākais);

1.5.3.    vidējais gada vērtējums (no šo mācību priekšmetu ballu summas) – latviešu valodā un literatūrā;

1.5.4.    vidējais gada vērtējums (no šo mācību priekšmetu ballu summas) – fizikā, ķīmijā, bioloģijā.

1.6.     Vispārizglītojošā virziena izglītības programma:

1.6.1.    gada vērtējums – angļu valodā, Latvijas vēsturē, matemātikā;

1.6.2.    mācību gada vai valsts pārbaudes darba vērtējums – latviešu valodā (augstākais);

1.6.3.    vidējais gada vērtējums (no šo mācību priekšmetu ballu summas) – fizikā, ķīmijā, bioloģijā.

1.7.     Ja kādā no izvēlētajām izglītības programmām izglītojamo skaits pārsniedz atļauto skaitu klasē vai ir mazāks par noteikto, tad uzņemšanas komisija tiesīga piedāvāt citu izglītības programmu.

1.8.     Ģimnāzijas 11. – 12. klasēs izglītojamos uzņem konkursa kārtībā visās izglītības programmās, ja matemātikā, pirmajā svešvalodā, latviešu valodā, Latvijas un pasaules vēsturē, dabaszinībās vai fizikā ballu summa ir vismaz 32.

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates