Ģimenes dienas svētki

Valmieras Valsts ģimnāzijā

Ģimenes dienas svētki 15.maijā plkst. 18:00 estrādē pie Valmieras sākumskolas

Programmā:

 • Starptautiskajai ģimenes dienai veltīts koncerts.
 • Olimpiāžu, zinātniski pētniecisko darbu, konkursu un sporta laureātu apbalvošana.

Aicinām 7.-12.klašu skolēnus, viņu ģimenes locekļus, skolotājus un skolas darbiniekus.

Agonija ģimnāzistu gaumē

Kopš 2011. ga­da Zie­mas­svēt­kiem Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jā dar­bo­jas vo­kā­li in­stru­men­tā­lais an­sam­blis ar op­ti­mis­tis­ki fa­tā­lu no­sau­ku­mu Ago­ni­ja, kur mu­zi­cē An­dris Au­niņš (balss, ja ne­pie­cie­šams — arī ģi­tā­ra), Lau­ris Ro­zen­baks (ģi­tā­ra), Dag­mā­ra No­ra Krū­mi­ņa (sin­te­za­tors, balss); Toms Hin­cen­bergs (ģi­tā­ra), Krišs Kar­li­vāns (bas­ģi­tā­ra) un Ma­tīss Bren­ne­ris (bun­gas) — pil­nī­gi paš­darb­nie­ki, kas sa­pul­cē­ju­šies pēc pa­šu ini­ci­a­tī­vas ar vie­no­tu do­mu — de­rē­tu uz­spē­lēt!

Lasīt tālāk: Agonija ģimnāzistu gaumē

Tradicionālie pasākumi Valmieras Valsts ģimnāzijā

 • Zinību diena
 • Starptautiskā skolotāju diena
 • Aristotelis – 10. klašu uzņemšana ģimnāzijā
 • Pasākumi, veltīti Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai
 • Skolēnu radošo darbu žurnāla „Pīlādzītis“ atvēršanas svētki.
 • Jauno talantu konkurss
 • Ziemassvētku pasākumi
 • Pateicības pasākums „Draudzīgā aicinājuma“ ietvaros
 • Konkurss MIS un MISTERS Valmieras Valsts ģimnāzija
 • Absolventu basketbola turnīrs
 • Sv. Valentīna dienas balle
 • Starptautiskais jauniešu koru festivāls
 • Starptautiskais Valsts ģimnāziju basketbola turnīrs
 • Žetonvakars
 • Muzeju nakts
 • Pēdējā zvana svētki
 • Valsts olimpiāžu, zinātniski pētniecisko darbu un konkursu laureātu un viņu vecāku svinīga pieņemšana pie direktora
 • Olimpiāžu, konkursu, zinātniski pētniecisko darbu laureātu un labāko sportistu godināšana.
 • Cēsu pulka skonieku rotas piemiņas pasākums
 • Izlaidumi
2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates