Agonija ģimnāzistu gaumē

Izveidots Otrdiena, 06 Marts 2012

Kopš 2011. ga­da Zie­mas­svēt­kiem Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jā dar­bo­jas vo­kā­li in­stru­men­tā­lais an­sam­blis ar op­ti­mis­tis­ki fa­tā­lu no­sau­ku­mu Ago­ni­ja, kur mu­zi­cē An­dris Au­niņš (balss, ja ne­pie­cie­šams — arī ģi­tā­ra), Lau­ris Ro­zen­baks (ģi­tā­ra), Dag­mā­ra No­ra Krū­mi­ņa (sin­te­za­tors, balss); Toms Hin­cen­bergs (ģi­tā­ra), Krišs Kar­li­vāns (bas­ģi­tā­ra) un Ma­tīss Bren­ne­ris (bun­gas) — pil­nī­gi paš­darb­nie­ki, kas sa­pul­cē­ju­šies pēc pa­šu ini­ci­a­tī­vas ar vie­no­tu do­mu — de­rē­tu uz­spē­lēt!

Feb­ru­ā­ra sā­ku­mā šis sa­stāvs ie­gu­va ot­ro vie­tu no­va­da vi­dē­jo mā­cī­bu ie­stā­žu vo­kā­li in­stru­men­tā­lo an­sam­bļu ska­tē, bet pa­gā­ju­ša­jā sest­die­nā Lat­vi­jas vo­kā­li in­stru­men­tā­lo an­sam­bļu kon­kurs­fes­ti­vā­lā jau no­pel­nī­ja II pa­kā­pes lau­re­ā­tu Dip­lo­mu.

Kā at­klā­ja an­sam­bļa lī­der­vo­kā­lists An­dris Au­niņš, no­sau­kums Ago­ni­ja ra­dies glu­ži ne­jau­ši, bet pa­vi­sam pa­ma­to­ti, jo kā­du die­nu pirms bal­līš­vei­da pa­sā­ku­ma, pār­bau­dot mik­ro­fo­nus, gru­pas ģi­tā­ris­ta To­ma Hin­cen­ber­ga pirk­sti ar strā­vu pie­rau­ti ģi­tā­ras stī­gām, rai­sot ap­kār­tē­jos ne­iz­prat­ni: — Nu jā, Toms at­kal bļauj un lie­kas gar­šļau­kus, bet kā­da vel­na pēc vi­ņam jā­gāž sta­tīvs ze­mē?

Vē­lāk no­sau­kums kļu­vis ar­vien at­bil­stī­gāks, jo pa­šam An­drim sa­sā­pē­jies ce­lis, Dag­mā­ru pie­mek­lē­ju­si sā­pī­ga aler­ģi­ja, Ma­tīss pirms kon­kur­sa ie­dzī­vo­jies plau­šu ie­kai­su­mā (vi­ņu Rī­gā aiz­vie­to­ja VVĢ 2000. ga­da ab­sol­vents Ar­tūrs Cu­kurs), Krišs cī­nī­jies ar sa­vām pro­blē­mām, sa­vu­kārt Lau­rim vi­su lai­ku plī­su­šas ģi­tā­ras stī­gas.
— Kon­kur­sā bi­ja sav­da­bī­ga ap­ska­ņo­ša­na un kaut kas no ie­ce­rē­tā arī ne­iz­nā­ca, uz­stā­ša­nos Rī­gā at­ce­ras An­dris. — Mūs no rit­ma iz­si­ta pa­zi­ņo­jums, ka jā­spē­lē stun­du ag­rāk, ne­kā bi­jām plā­no­ju­ši. Ko­pu­mā jau ne­gā­ja tik tra­ki: 36,67 pun­kti no 50 (tie­ši tik­pat arī Kas­pa­ra Ber­klā­va va­dī­ta­jam Rū­jie­nas Ates­tā­tam — J. C.) un II pa­kā­pes Dip­loms ar piek­to pun­ktu sum­mu val­stī! Sa­pra­tām arī, ka ne­esam vo­kā­li in­stru­men­tā­lais an­sam­blis jē­dzie­na kla­sis­ka­jā iz­prat­nē, bet nor­mā­la jau­nie­šu gru­pa. Lai gan bi­ju uz­dots par va­dī­tā­ju (es or­ga­ni­zē­ju gal­ve­no­kārt ko­pā sa­nāk­ša­nas), vi­si gru­pā esam vien­lī­dzī­gi bez iz­ņē­mu­miem — ja nu vie­nī­gi Dag­mā­ra šad tad tiek pa­lu­ti­nā­ta, bet tas jau ir cits stāsts.

Re­per­tu­ā­ru vei­do­jam no tā, kas pa­tīk pa­šiem. Sa­vu kop­spē­lē­ša­nu sā­kām kā bal­les gru­pa un jo­pro­jām esam at­vēr­ti pie­dā­vā­ju­miem mu­zi­cēt pa­sā­ku­mos, tā­pēc mū­su ar­se­nā­lā ir daudz šlā­ge­ru u.tml., bet nu­pat esam sā­ku­ši do­māt par pa­šu kom­po­zī­ci­jām. Pa­lik­ša­na ko­pā pēc sko­las va­rē­tu būt diem­žēl sa­rež­ģī­ta, ta­ču do­mā­ju, ka nav ne­ie­spē­ja­ma. Ja pēk­šņi pa­vēr­sies vi­sas čak­ras, tad tā arī būs jā­da­ra — gal­ve­nais, lai vi­si pa­lik­tu Lat­vi­jā.

Pal­dies Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jai par mē­ģi­nā­ju­mu vie­tu un bu­si­ņu uz Rī­gu un at­pa­kaļ.

Tu­vā­ka­jā nā­kot­nē ce­ram ko­pā ar rū­jie­nie­šiem sa­rī­kot drau­dzī­bas kon­cer­tu, jo pirms kon­kur­sa strā­dā­jām daudz un ga­ta­vo­jām pie­cas dzies­mas, to­mēr spē­lē­jām ti­kai di­vas. Tad vēl ir šis un tas ie­ce­res lī­me­nī, par ko pa­gai­dām ne­gri­bas ru­nāt. Vis­pirms lai no­tiek un tad top zi­nāms, — tā īsu­mā par Ago­ni­jas tur­pi­nā­ša­nos An­dris Au­niņš.

Jū­lijs Cu­kurs laikraksts „Liesma”


TE NU MĒS ESAM! An­dris Au­niņš (2. rin­dā 2. no krei­sās) ie­pa­zīs­ti­na ar VVĢ gru­pu Ago­ni­ja: pir­ma­jā rin­dā no krei­sās Ma­tīss un Toms, ot­ra­jā rin­dā — Dag­mā­ra, Lau­ris un Krišs.

2011. Copyright © Valmieras Valsts Ģimnāzija. All rights reserved.
By: Fresh Joomla templates